งานเทศกาล​อาหารไทย​ "Sam Rub​ Thai IV: Dining with Nora, the Intangible Cultural Heritage of Humanity" วันที่​ 15-17​ กรกฎาคม​ 2565​ ณ​ ภัตตาคาร​ Kebaya, Seven Terraces, Penang

งานเทศกาล​อาหารไทย​ "Sam Rub​ Thai IV: Dining with Nora, the Intangible Cultural Heritage of Humanity" วันที่​ 15-17​ กรกฎาคม​ 2565​ ณ​ ภัตตาคาร​ Kebaya, Seven Terraces, Penang

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มี.ค. 2566

| 1,699 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้จัดโครงการเทศกาลอาหารไทยในปีงบประมาณ 2565 ภายใต้ชื่องาน Sam Rub Thai IV: Dining with Nora, the Intangible Cultural Heritage of Humanity” เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทย ร่วมกับการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย “โนรา” การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้

ซึ่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาชาติ (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียน “โนรา” (Nora) เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Intangible Cultural Heritage of Humanity) เมื่อเดือนธันวาคม 2564

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยตามนโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหารไทยและการแสดงโนราให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

ทั้งยัง รักษาและขยายฐานความนิยมอาหารไทยซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของทั้งชาวมาเลเซีย และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในรัฐปีนัง และขยายเครือข่าย Friends of Thailand เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีกับผู้แทนระดับสูงของรัฐปีนังทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนและเป็นโอกาสในการหารือข้อราชการและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-ปีนังในด้านต่าง ๆ แสดงถึงศักยภาพของครัวไทยในรัฐปีนังและพัฒนาฝีมือในการประกอบอาหาร/การนำเสนอ

และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) คลี่คลายซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูประเทศในยุค Post COVID-19

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ