สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ร่วมกับสภาทนายความรัฐปีนังจัดกิจกรรม“คลินิกกฎหมายสำหรับคนไทยในมาเลเซีย” เพื่อให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่คนไทยในมาเลเซีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ร่วมกับสภาทนายความรัฐปีนังจัดกิจกรรม“คลินิกกฎหมายสำหรับคนไทยในมาเลเซีย” เพื่อให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่คนไทยในมาเลเซีย

26 มิ.ย. 2562

229 view

      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายสำหรับคนไทยในมาเลเซีย ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่คนไทยในมาเลเซีย โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย สภาทนายความรัฐปีนัง (Bar Council Legal Aid Centre Penang - Penang LAC) ซึ่งกิจกรรมมีทั้งการบรรยายในหัวข้อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวมาเลเซียและการพำนักในมาเลเซียอย่างถูกต้อง ตลอดจนการให้คำปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่มโดยทนายความมืออาชีพและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

      ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 50 คน รวมทั้งอาสาสมัครช่วยเหลือคนไทยจากรัฐปีนัง เกดะห์ และรัฐปะลิส อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากล่ามอาสาสมัครในปีนังซึ่งได้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าใจเนื้อหาและสาระสำคัญของกฎหมายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนมากขึ้น

      อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ ฯ ยังมีแผนที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าวในรัฐเกดะห์และรัฐปะลิสในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562 ด้วย โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะ Facebook ต่อไป

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ