คำสั่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มอบหมายให้กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ปฏิบัติหน้าที่แทนในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

คำสั่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มอบหมายให้กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ปฏิบัติหน้าที่แทนในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มี.ค. 2566

| 681 view

คำสั่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่ 11/2566 

เรื่อง มอบหมายให้กงสุลใหญ่ปฏิบัติหน้าที่แทน

       ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง

       อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 จึงมอบหมายให้กงสุลใหญ่ปฏิบัติหน้าที่แทนในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ดังนี้

        1. กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ครอบคลุมเขตกงสุลที่รับผิดชอบ ได้แก่ รัฐปีนัง รัฐเปอร์ลิส รัฐเคดาห์ เขตทางเหนือของรัฐเประ ได้แก่ 1) Hulu Perak 2) Kerian และ 3) Larut, Matang and Selema

         2. กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ครอบคลุมเขตกงสุลที่รับผิดชอบ ได้แก่ รัฐกลันตัน และรัฐตรังกานู

 

สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน มีนาคม 2566

คำสั่งมอบหมายกงสุลใหญ่_1

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ