หนังสือเดินทาง (PASSPORT)

หนังสือเดินทาง (PASSPORT)

16 มี.ค. 2563

  14-01  

ขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (E-Passport) กรณีหมดอายุ

ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ในกรณีหมดอายุ

 1. ทำการนัดหมายกับสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยสามารถแจ้งชื่อจองคิวผ่านเฟสบุ๊คสถานกงสุลใหญ่ฯ หรือเบอร์ Hotline 
 2. การทำหนังสือเดินทาง จะต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองเท่านั้น กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครอง (ทั้งบิดาและมารดา) จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย
 3. บุคคลที่สามารถขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ต้องมีวีซ่าพำนักในมาเลเซีย 1 ปี สำหรับคนไทยที่มาท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียและทำหนังสือเดินทางหาย จะไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ 
 4. หนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาทำการประมาณ 2-3 สัปดาห์
 5. ค่าธรรมเนียม 150 ริงกิตมาเลเซีย (ชำระเป็นเงินสด)

เอกสารที่ต้องใช้

สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป

 1. หนังสือเดินทางเล่มเดิม
 2. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

*กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือวันเดือนปีเกิด ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ

สำหรับบุคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี   

- กรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี

 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 • สูติบัตรไทยฉบับจริง จำนวน 1 ชุด
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด
 • บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา ในกรณีที่บิดา/มารดา หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้ ในวันทำ Passport
 • เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตร หรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดา เป็นต้น
 • ส่วนในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณี บิดา มารดา ของผู้เยาว์เสียชีวิต, กรณีที่บิดา มารดา ของผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติที่มิได้จดทะเบียนสมรส, กรณีที่ไม่สามารถตามหา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้, กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตร อยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ซึ่งกรณีเหล่านี้ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดงด้วย

- กรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า บันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น

กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

ให้ไปแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายที่สถานีตำรวจใกล้เคียงในมาเลเซีย และนำใบแจ้งความมายื่นประกอบคำขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เพื่อใช้แทนเล่มเดิมที่สูญหาย

กรณีต้องการเดินทางกลับไทยเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับเล่มหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ให้ใช้เดินทางแทน และสามารถโดยรอรับได้เลย จากนั้น ผู้ยื่นคำขอต้องนำเอกสารเดินทางฉุกเฉินไปติดต่อ Immigration Department มาเลเซีย เพื่อขอ Special Pass ก่อนใช้เดินทางออกจากมาเลเซีย ทั้งนี้ เอกสารเดินทางฉุกฌฉินเป็นเอกสารสำหรับการเดินทางกลับไทยเท่านั้น และใช้ได้เพียงครั้งเดียว


►  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่